Katrin Kunert »… nach Goya«

Katrin Kunert »… nach Goya«

»… nach Goya«,
Eitempersa, Öl/Holz, 2015

Katrin Kunert »… nach Goya«